Sprememba namembnosti

Izognite se nevšečnim obiskom inšpektorjev in zapletom ob morebitnih prodajah vaših nepremičnin.

Upravna enota o izdaji gradbenega dovoljenja poleg investitorja oziroma pooblaščenca obvesti inšpektorat. Za preveritev gradnj, za katere ni bilo izdano gradbeno dovoljenje ali neskladne uporabe objekta pa opravlja preglede na terenu občinski inšpektorat.

Pri prodaji nepremičnine oz. nakupu nepremičnine velikokrat udeleženci niso pozorni na namembnost objekta. Dostikrat so zaslepjeni s podatki Geodetske uprave Republike Slovenije, ki so javno dostopni. Pomembno pa je opozoriti, da z vpisom nepremičnine v kataster stavb, kjer se vpiše tudi podatek o njeni namembnosti, še ne pomeni, da se je tudi uradno spremenila namembnost vaši nepremičnini.

Pravnomočno gradbeno dovoljenje je edini pogoj za spremembo namembnosti zahtevnega, manj zahtevnega in nezahtevnega objekta.1 Pooblaščeni projektantski biro lahko za vas pripravi celotno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti (DSN). Pred začetkom postopka je potrebno preveriti legalnost oziroma zadnje vpisano stanje objekta in izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev. DSN vsebuje obrazec iz priloge 7, tekstualni del in grafične prikaze objekta ali dela objekta, ki se mu spreminja namembnost. 2 O spremembi namembnosti je potrebno seznaniti vse pristojne mnenjedajalce in pridobiti njihovo pozitivno mnenje. Urejena pa mora biti tudi pravica graditi. V primeru spremembe namembnosti dela večstanovanjskega objekta je po stanovanjskem zakonu potrebno pridobiti 75% soglasij sosedov. 3 Gradbeno dovoljenje za izvedbo spremembe namembnosti na obstoječem objektu se izda le za objekt, ki ni nelegalen ali za objekt, ki ima uporabno dovoljenje, odločbo o legalizaciji ali odločbo o objektu daljšega obstoja po 146. ali 150. Členu GZ-1.1

V primeru, da je sprememba namembnosti že izvedena, je poleg poravnave komunalnega prispevka obvezna tudi poravnava nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Stroški postopka so v primerjavi s pridobivanjem gradbenega dovoljenja za novogradnjo manjši, še bolj enostavno pa je, če je objekt že opremljen z vsemi komunalnimi priključki in izpolnjuje minimalne tehnične zahteve.

Za podrobne informacije o dejanskem stanju vaše nepremičnine, se lahko obrnete na nas. Za vas lahko izvedemo študijo občinskih pogojev in predvidimo vse potrebne korake za spremembo namembnosti vaše nepremičnine.

Viri:

  1. Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)
  2. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/1851/18 – popr.197/20 in 199/21 – GZ-1)
  3. www.gov.si/teme/upravljanje-v-vecstanovanjskih-stavbah/
Sanja

Avtorica
Sanja Djurdjević, d.i.a.u.