fbpx

Rekonstrukcija objekta

"Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge izboljšave, pri čemer se mora ohraniti vsaj del konstrukcijskih elementov obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. Povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. Rekonstrukcija je tudi takšna sprememba namembnosti, zaradi katere se objekt razvrsti v višjo vrsto zahtevnosti v skladu s predpisom, ki ureja razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje."
Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 11. 12. 2022)

"Manjša rekonstrukcija so dela, ki niso vzdrževanje objekta in niso rekonstrukcija, so pa izboljšava ali zamenjava več posameznih konstrukcijskih elementov, s katero se ne ogroža stabilnost konstrukcije, zamenjava elementov javnega vodovoda, javne kanalizacije, večji preboji konstrukcije, vgradnja dvigal v notranjosti objekta in manjše povečanje prostornine, ki ne poveča bruto tlorisne površine objekta, ter prizidava zunanjega stopnišča ali dvigala, ki ne povezuje več kot treh etaž."
Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 11. 12. 2022)

Rekonstrukcija je poleg novogradnje eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju.

Sestavlja jo 5 glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh korakih, od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja do priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi ter sodelovanju do izvedenega, vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK REKONSTRUKCIJE SKOZI 5 FAZ

PRIMERI PROJEKTOV REKONSTRUKCIJE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do zaključka prenove in vselitve.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl