fbpx

This website and its content is copyright of AtelierAbroad - © AtelierAbroad 2020. All rights reserved.

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited.

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

Novogradnja

Novogradnja je eden izmed najobsežnejših arhitekturnih posegov v prostor, kar se odraža tako na njeni široki vsebini faz kot na njenem časovnem okvirju.

Pri novogradnji gre namreč za "... gradnjo, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava. Novo zgrajen objekt je objekt, ki je popolnoma zgrajen na novo in prej ni obstajal. Prizidava pa je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri."
(Vir: 3. člen Gradbenega zakona – GZ (Uradni list RS, št. 61/17 z dne 2. 11. 2017))

Sestavlja jo 6. glavnih arhitekturnih faz, ki zajemajo širok nabor obveznih in dodatnih podvsebin.

Pri AAb vam nudimo pomoč v vsaki fazi: od priprave prvih idejnih zasnov in pridobitve gradbenega dovoljenja preko priprave načrtov za gradnjo in nadzora pri izvedbi, vse do finalizacije vseljivega objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja.

POTEK NOVOGRADNJE SKOZI 6 FAZ

1. Priprava na IDZ - idejno zasnovo

Cilj: Opredelitev in določitev predmeta projekta

Vsebina faze:

 • predaja dokumentacije,
 • pregled projektnih pogojev,
 • priprava projektne naloge,
 • priprava in pregled Personaliziranega strokovnega priročnika za določen predmet projekta.

2. IDZ - idejna zasnova

Cilj: določitev volumenske, tlorisne in materialne rešitve projekta

Vsebina faze:

 • priprava idejnih zasnov,
 • oblikovanje zunanje in notranje oblike projekta.

3. DGD – Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Cilj: pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja (GD)

Vsebina faze:

 • priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
 • pridobitev mnenj pristojnih mnenjedajalcev,
 • priprava upravno-tehnične dokumentacije – vodilne mape in
 • vodenje postopka na upravni enoti do pridobitve pravnomočnega dovoljenja.

4. PZI – Projekt za izvedbo

Cilj: omogočen pričetek del oz. gradnje

Vsebina faze:

 • priprava projekta za izvedbo del,
 • vodenje in koordinacija pri izvedbi elektro in strojnih podlog ter načrtov gradbenih konstrukcij (statika) ter
 • usklajevanja in pridobitev vseh drugih potrebnih načrtov v postopku pred pridobitvijo soglasij za priklope na javno komunalno infrasrtukturo in prijavo začetka del,
 • popis del.

5. Nadzor med gradnjo

Cilj: novozgrajen objekt

Vsebina faze:

 • sodelovanje pri zakoličbi objekta,
 • nadzor nad temeljenjem in grobi gradbenimi deli,
 • nadzor nad gradnjo do tretje podaljšanje faze (gradbena dela),
 • nadzor nad izborom vgradnih materialov do tretje podaljšanje faze (gradbena dela),
 • nadzor nad gradnjo do pete podaljšane faze (obrtniška dela) in
 • nadzor nad izborom vgradnih materialov do pete podaljšane faze (obrtniška dela).

6. PID – Projekt izvedenih del

Cilj: uporabno dovoljenje za novozgrajen, vseljiv objekt

Vsebina faze:

 • priprava upravno-tehnične dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.

PRIMERI PROJEKTOV NOVOGRADNJE

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelierabroad/atelierabroad.archi/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl