fbpx

Legalizacija objekta

Decembra 2021 je slovenska zakonodaja sprejela nove zakone glede legalizacije gradnj, ki so se izvajala brez ali v nasprotju s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Z uspešno legalizacijo za objekt pridobimo tako gradbeno, kot tudi uporabno dovoljenje.

»Legalizacija je postopek ureditve pravnega stanja že zgrajenega objekta, dela objekta, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti objekta, izvedene brez gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, v katerem se izda odločba o legalizaciji ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja.

Legalizacija ni mogoča za objekt, ki je zgrajen po 30. aprilu 2004 in bi bilo treba zanj pred izvedbo gradnje pridobiti pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali pravnomočno naravovarstveno soglasje, pa to ni bilo pridobljeno, ali pa se je v objektu izvajal poseg, za katerega bi moralo biti pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali pravnomočno naravovarstveno soglasje, pa to ni bilo pridobljeno.«
Vir: 142. člen Gradbenega zakona – Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP)

Pri AAb smo vam na voljo za vodenje celotnega upravnega postopka, ki ga zajemata dva glavna koraka; s prvim preverimo, ali je vaš objekt možno legalizirati, saj obstajajo pravne in tehnične omejitve, ki lahko onemogočijo pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja. Z drugim pa pripravimo celotno upravno-tehnično dokumentacijo za oddajo vloge in v celimo vodimo upravni postopek vse do pridobitve pravnomočne odločbe o legalizaciji.

Koraki pri sodelovanju z AAb

Z VAMI PRI VSAKEM KORAKU

Pri AAb smo vam na voljo za sodelovanje in nudenje pomoči na vseh opisanih korakih, od priprave prvih idejnih zasnov, do pridobitve uporabnega dovoljenja.

color
https://atelierabroad.archi/wp-content/themes/skudo/
https://atelierabroad.archi/
#c1c1c1
style1
scroll
Loading posts...
/home/atelier/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off
sl